Andmete kasutamise põhimõtted

1. Üldine

1.1. Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad Allprint HM OÜ ja iga isiku suhtes, kes liitub Allprint kliendibaasiga.
1.2. Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas Allprint võib seoses Kliendile pakkumiste osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta.
1.3. Põhimõtted on Kliendibaasi lahutamatu osa. Allprint viitab Põhimõtetele Kliendiga Kliendibaasi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja Allprintil on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik.

2. Mõisted

2.1. Klient – iga isik, kes liitub Allprinti kliendibaasiga.
2.2. Andmed – lojalsusprogrammiga liitumisega seoses Allprintile teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed;
2.3. Anonüümsed andmed – info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud;

3. Allprinti Andmete kaitse põhimõtted

3.1. Allprint kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Allprint Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Allprint lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest.
3.2. Allprint peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.
3.3. Allprinti töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Allprinti volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest.

4. Andmete kogumine

4.1. Allprint pakub Klientidele Kliendibaasi ja programmiga seotud pakkumisi. Allprinti poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient Allprintile sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks Allprintile annab.
4.2. Allprint kogub Andmeid järgmistel viisidel:
4.3. Allprint saab Kliendilt Andmeid uudiskirja tellimisel või Hinnapäringu tegemisel;
4.4. Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek;

5. Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks

5.1. Kliendi tuvastamiseks;
5.2. Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile);
5.3. Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

6. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. antud Nõusolekute kohta.
Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

6.1. Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et Allprint kasutab Andmeid:
6.1.1. Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja;
6.1.2. Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-postiga).
6.2. Klient on andnud, või tal on võimalik anda, Allprintile nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Uudiskirja tellimisel või Hinnapäringu saatmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne).
6.3. Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. Allprint viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest Allprintile e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.
6.4. Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab Allprint Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks:
6.4.1. Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks;
6.4.2. Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks;
6.4.3. Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel;
6.5. Allprint võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:
6.5.1. Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed;
6.5.2. Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta;
6.5.3. Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);
6.5.4. Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta).

7. Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

Käesolevas punktis toodu kehtib enne 10.04.2018.a. Kliendiankeedis antud Nõusolekute kohta.
Nimetatud kuupäevast alates antavate nõusolekute suhtes kehtib nõusoleku tekstis toodu.

7.1. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel.

8. Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil

8.1. Andmete vastutav töötleja on Allprint HM OÜ, registrikoodiga 12305503, aadressiga Tammsaare tee 47, 10412 Tallinn.
8.2. Allprint võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Allprinti partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes Allprinti poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Allprintiga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Smaily OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks.
8.3. Allprinti volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel.
8.4 Allprint edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

9. Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses

9.1. Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus:
9.1.1. Saada Allprintilt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;
9.1.2. Nõuda Allprintilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
9.1.3. Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule;
9.1.4. Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;
9.1.5. Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.

10. Allprinti poole pöördumise võimalused

10.1. Klient saab pöörduda Allprinti poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: telefoni teel numbril +372 5649 4775 ning e-kirja teel aadressil allprint@allprint.io.

Käesolev Andmete kasutamise põhimõtete versioon jõustub Allprinti ja kõikide Klientide suhtes 10.04.2018.a. Allprintil on õigus muuta Andmete kasutamise põhimõtteid ühepoolselt.